kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

"هوالقهار"
هدف ازایجاداین وبلاگ ثبت آموزه هایم درکارگاه آموزشی نشریات وگذاشتن تمرین هایی هایی می باشدکه بنابه هردلیلی درکلاس ارائه نشده است.

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان
۱۲
مرداد

به نام خداوندشهدا واهل قلم
هرکاروعملی بدون بردن نام خدای تبارک به سرانجامی مطلوب نخواهدرسید؛پس ابتدابانام خداشروع می کنم

 • kalaghonlin
۱۳
دی

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺷﺒﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺧﻤﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ .

ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ آقا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺎست مداﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟

ﻣﮕﺮ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺟﺰﺀ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻌﻮﺩﯼﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺭﺍ ﺍﺯ 110 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ 30 ﺩﻻﺭ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁﻥﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁنرﻭﺯ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﻤﻦ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﯼ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩ ...

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯیکه ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ 12 ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻩﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺞ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ، ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﺵ، ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺪﻫﺎ
ﺣﺠﺎﺝ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯼ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ...

ﻭ ﺍﮔﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ... ،

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻼﺩﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺃﺕ ﺭﺍ
ﻧﻤﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﮐﻨﺪ .
ﺷﻬﺎﺩﺗﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﻏﺮﯾﺐ

ﻭَﻻَ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮﺍْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺃَﻣْﻮَﺍﺗﺎً ﺑَﻞْ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀ ﻋِﻨﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ
ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥ

 • kalaghonlin
۱۲
دی

پاره - پاره می شود قلب زمین
زین تحجر زین جنایت بغض و کین  
باز هم بغض ابوسفیانیان
بر نمرها، زکزکی ها، حنجر قربانیان  
باز هم بد مستی قوم یهود
کربلا و یک طرف آل سعود  
باز هم شد شرحه - شرحه قلب دین
باز هم سنگین شده بغض زمین  
محفل عیش است و شیطان بزرگ
ساکت اما بت پرستان سترگ
دست بیعت می دهد شیطان پرست
باده می گیرند از شیطان پست  

 • kalaghonlin
۱۲
دی

[انا لله وانا الیه راجعون]
"مرگ بر آل سعود"
شیخ نمر النمر ؛رهبرمظلوم شیعیان عربستان به دست آل سعود اعدام شد! • kalaghonlin
۰۵
دی

شده ام بی قرار ساندیس خور
دل و جانم نثار ساندیس خور
سی و اندیست مانده استکبار
در کف کار و بار ساندیس خور

در همه صحنه هاست او غیر از
صحنه ی چیز دار ساندیس خور
فتنه ها ، رنگ ها حریفش نیست
بر حوادث سوار ساندیس خور

 • kalaghonlin
۰۵
دی

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امروز کشور در شرایط خاصی است و انتخابات پیش رو انتخابات صف آرایی آقازاده‌ها در مقابل غیرآقازاده‌هاست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، مهرداد بذرپاش امروز در همایش جشن بزرگ ساندیس که به مناسبت 9 دی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم اقتصادی این دانشگاه برگزار شد، ضمن خاص دانستن شرایط فعلی کشور گفت: این انتخابات پیش رو انتخابات صف آرایی آقازاده ها در مقابل غیرآقازاده هاست.


 • kalaghonlin
۰۵
دی

ساندیس یک حس نوستالزیک داره،خیلی هامون هنوزمزه ساندیس های زنگ های تفریح مدارس کودکی مون زیر زبونه ووقتی یادش میفتیم یک لبخندمیشینه گوشه لبمون..

بعدها درعرصه سیاسی جماعت ساندیس خور،شدن جماعتی که همیشه پای ثابت دفاع ازآرمان ها وانقلاب بود وردیف اول راهپیمایی ها وحضور درصحنه های انقلابی..

بعدازقصه فتنه88بود که ازسوی رسانه های خارجی مردم بصیر9دی شدن جماعت ساندیس خور...

 • kalaghonlin
۰۱
دی

فردا امتحان دارم اما تنها کاری که دوست ندارم انجامش بدم درس خوندنه،

نه اینکه فکرکنین خیلی خوندم والان باخیال راحت فقط منتظر امتحان هستم،که اصلا اینجوری نیست که حتی برعکس دوست دارم بیاد وتموم بشه.

نمی دونم برای شماهم پیش اومدم یانه،اینکه باید کاری روانجام بدین اما به همه چیز فکر می کنین وبرای همه کاری وقت دارین جزء همون کار..

الانم که دارم این مطلب رو می نویسم درحال گشتن توی فضای تلگرام وصفحات اینترنتم واز سربیکاری درحال نوشتن این مطلب که الان دیگه حوصله همینکار روهم ندارم..

پس تابعد...

 • kalaghonlin
۲۸
آذر

میگویند: روزی بهلول را در قبرستان دیدند، او را گفتند ، در اینجا چه می کنی؟ بهلو ل در جواب گفت :  با جمعی نشسته ام که به من آزار نمیرساننمد ، حسادت نمی کنند ، دروغ نمی گویند ، طعنه نمیزنند ، خیانت نمی کنند، قضاوت نمی کنند ، مرا به یاد سرای آخرت می اندازند ، و  بالا تر از همه ی اینها ، اگر از پیششان بروم ، پشت سرم بد گویی نمی کنند .

 • kalaghonlin
۱۳
شهریور


"هوالقهار"

سلام یک مدته که به علت نداشتن اینترنت نمی تونم به روز باشم واین برای خودمم سخته،
تواین مدت خیلی اتفاقات افتادکه خوب ومناسب بود.
درجلسه قبل کلاس نشریه ای که توسط من وخانم قربانی تهیه شده بودبه جناب جوانشیر(استادکارگاه)تحویل داده شد،البته نمی دونم نظرشون راجع به کارومتن هاچی بود(حداقل درموردسرمقاله که بدونم کجاش بیشترایراد داشت وکلامیشه امیدی بهم داشت یانه).

ودرادامه جلسه نیزمباحث ستون نویسی وچاپ نشریه تمرینی دیگه هم مطرح وانجام شد.
اماخارج ازروال کلاس وکارگاه؛تشکل جامعه دانشگاه فردوسی کلاس هایی باعناوین"جریان شناسی سیاسی"؛"جریان شناسی فرهنگی"؛و"اصول نویسندگی درمطبوعات" روبرگزارکردن که من درکلاس های جریان شناسی اون شرکت می کنم وتاالان که مفیدبوده(حداقل به دردمن زیادخورد)؛امامتأسفانه جلسه آخرجریان شناسی فرهنگیم با جلسه اخرکارگاه کارآموزیم تداخل داره.
وطبیعتا اولویت باکارگاه نشریات می باشد.

 • kalaghonlin
۲۷
مرداد


 

"هوالقهار"
عنوان «آیا من هم شیعه هستم؟» به نظرم عنوان مناسب برای این متن میاد.
دیشب برحسب تصادف فیلمی دیدم که بعدازدیدینش به این سوال رسیدم.
فیلم راجع به مردی بود که به حقانیت شیعه ایمان آورده ومسلمان شده بود،مسلمانی که درراه ولایت علی بن ابی طالب(ع)سختی های زیادی کشیده واعتقادبه این خاندان بیشتر ازقبل شده است.
نکته این جالب این قصه کیش واعتقاد قبلیش بود،این مرد قبلا یک مولوی وهابی بود(به قول خودش جیزی نزدیک به1000نفر رو وهابی کرده بود) که به واسطه حسین بن علی(ع)به اسلام مشرف شد..سلمان حدادی
توصیه:به نظرمن تاآخرش بخونید..


 • kalaghonlin
۲۴
مرداد


"هوالقهار"
هرچی فکرکردم عنوانی برای این متن پیدانکردم پس بدون عنوان می نویسم..

درجلسه قبل کارگاه کارآموزی نشریه یک تمرین جدید والبته متفاوت گفته شد،تهیه نشریه!!!
استاد(جناب جوانشیر)گفتند دراین چندجلسه پایانی افرادحاضر درکلاس به عنوان یک هیئت تحریریه باشن وباانتخاب3نفربه عنوان سردبیر،3تانشریه مختلف ارایه کنند.

من درکلاس خانم قربانی روپیشنهاد دادم وایشون من رو، ودرنهایت هردو به عنوان شورای سردبیری انتخاب شدیم (البته ازاین نکته می گزریم که کلاس و استاد موافق خانم براتی بودند وچون ایشان حضور نداشتند به اجبارموافق باانتخاب ما شدن).
وخلاصه اینکه داریم تلاشمون رو می کنیم که کارخوبی ارایه کنیم،البته این نکته رو بگم که مابه این ویژه نامه به عنوان تمرین نگاه نمی کنیم وداریم کامل به این مطلب می پردازیم که آماده اش کنیم برای یک ویژه نامه دانشگاهی چون موضوع این ویژه نامه ورودی های جدید هستن.
واین مطلب که به عنوان ویژه نامه رسمی هم می تونیم بهش بپردازیم چون نزدیک ترم جدیده...

امیدوارم موفق باشیم..

 • kalaghonlin
۲۳
مردادسخنان رییس جمهور درتاریخ1393/05/20

هروقت صحبت ازمذاکره می شود،عده ای می گویندمی لرزیم،به جهنم،بروید یک جای گرم برای خودپیداکنید


«عده ای می گویندچرا به یک خارجی نزدیک می شوید وآقایی به من گفت هروقت با خارجی ها مذاکره می کنیم،به نتیجه نمی رسیم درحالی که امام ورهبری همیشه به خودباوری واعتماد به نفس تاکیدداشته اند،پس خطاب به این افراد می گوییم که ماازچه کسی می ترسیم؟ما درمنطق کم نمی آوریم ودیپلمات های مجربی داریم.امروزدرراس وزارت خارجه افرادی هستندکه جزء برترین های دیپلمات های جهان به حساب می آیند،نه فقط درمنطقه.»

«به عنوان سند این حرف، می گوییم که به صورت مذاکرات سالیان درازگذشته مراجعه کنیدوبه عنوان نمونه چندمورد ازمذاکرات خودبا مقامات کشورهای دیگررا درکتاب هسته ای ام آورده ام تاترسوها آن راببینند؛چرا که یک عده به ظاهر شعارمی دهنداما بزدل سیاسی هستندوهروقت سخن ازمذاکره به میان می آید،می گویندما می لرزیم،خوب به جهنم،برویدیک جای گرم برای خودپیداکنید.خداوندشما راترسو ولرزان آفریده است.»

این بخشی ازسخنان رییس جمهورکشورمان بود،بخشی جالب!!!
وی دراین سخنان علاوه برکم سواد،افراطی وبی شناسنامه بودن منتقدان خود وتوافق نامه خویش راباز هم مورد تفقد قرار دادند.وآنان را ترسو ولرزان خواندند.
البته نکته جالب این است:به نقل ازخبرگزاری تسنیم می گویم،این خبرگزاری ازحذف وتغییر جمله"خب به جهنم،بروید یک جای گرم پیداکنید"درسایت ریاست جمهوری(
president.ir)خبر داد.

به کسی اجازه نمی دهیم بین قوااختلاف بیندازدوبه رهبری توهین کند

امروز بیشترازهمیشه3قوا درکناریکدیگرهستند وهمه مان زیرچترهدایت های رهبری هستیم وامروز ید واحدی درکشورشکل گرفته است،پس به کسی اجازه نمی دهیم که بین قوا اختلاف بیندازد یابه رهبری توهین کند.دکتر حسن روحانی با تاکید براینکه«درمذاکرات،بامنطق واستدلال والبته با لبخندسخن خواهیم گفت»؛خاطرنشان کرد:آنها ازلبخندبدشان می آید، روی خود رابرگردانند.

به کسی اجازه توهین به رهبری نمی دهیم!!!!!! این جمله کسی است که بارها وبارها با سخنانش به مصاف سخنان مقام رهبری رفته وفرموده های ایشان را نقض کرده است.
با لبخندسخن خواهیم گفت!!!!! با دشمن با لبخند سخن می گوییم؟؟؟؟؟!!!!! این جمله مگر نقض سخن رهبر نبوده که فرمودند:«نباید به دشمن لبخند زد.»
جمله اخررییس جمهور نیزایهام دارد:چه کسی روی خور رابرگرداند؟؟؟دشمنی که لبخندرانشانه ضعف می داند یا مردمی که با رهبرخودموافقند؟؟


 

 

 • kalaghonlin
۲۲
مرداد


چراسکوت می کنید؟

چرا صدای ناله ها راپاسخی کوبنده نمی دهید؟؟
براستی نمی شوند ونمی بینید،درجایی_که دور نیست_مسلمانان رابه خاک وخون می کشند؟؟
صدای ناله های خاموش رانمی شونید؟انسان های مدفون درزیرآوار وبه خون تپیده را نمی بینید؟؟
اگرگوش شنوا وچشم بینا نداریدکه هیچ،انتظاری ازشمانیست!!!!

امااگرداریدکه چراسکوت کرده اید،چرادستی به دعا ومشتی به اعتراض برنمی دارید؟؟!!!
جرادرجای جای شهرتان نشانی ازغم نیست؟

جنایات غزه به حدی هولناک است که نه فقط دل مسلمانان که حتی دل مردمان آزاده وباوجدان رانیزبه دردمی آورد.
خدایا آزادی غزه رانزدیک کن ودل های مردم ومسلمین را نزدیک تر...

 

 • kalaghonlin
۲۲
مرداد


 

 آنچه امروز آحاد مسلمانان را از یکدیگر جدا کرده است، سیاستها است، انگیزه‌هاى سیاسى است، انگیزه‌هاى قدرت‌طلبانه است؛ کشورهاى مسلمان میتوانند از این انگیزه‌ها عبور کنند. این برعهده‌ى نخبگان سیاسى و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتى در کشورهاى اسلامى است. اگر این بشود، به‌معناى حقیقى کلمه یک قدرتى به‌وجود خواهد آمد که از همه‌ى قدرتهاى متجاوز و مستکبر، برتر و فراتر خواهد بود؛ اگر این بشود، کسى نخواهد توانست به یک کشور اسلامى زور بگوید؛ هیچ قدرتى نخواهد توانست از کشورهاى اسلامى و از دولتهاى مسلمان باج بطلبد؛ اگر با هم باشیم، اگر موارد مشترکمان را مورد توجّه قرار بدهیم و روى آن متمرکز بشویم، اگر قدرت‌طلبى‌ها، خودخواهى‌ها، وابستگى‌ها، فسادها ما را از هم جدا نکند، قدرتى متشکّل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و حوائج آحاد یک و نیم میلیارد مسلمان دفاع کند و حمایت کند؛ که امروز متأسّفانه چنین چیزى نیست.
            

مقام معظم رهبری1393/05/07

 • kalaghonlin
۲۲
مرداد

 

 • kalaghonlin