kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

"هوالقهار"
هدف ازایجاداین وبلاگ ثبت آموزه هایم درکارگاه آموزشی نشریات وگذاشتن تمرین هایی هایی می باشدکه بنابه هردلیلی درکلاس ارائه نشده است.

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱۷ مطلب توسط «kalaghonlin» ثبت شده است

۱۳
دی

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺷﺒﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺧﻤﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ .

ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ آقا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺎست مداﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟

ﻣﮕﺮ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺟﺰﺀ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻌﻮﺩﯼﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺭﺍ ﺍﺯ 110 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ 30 ﺩﻻﺭ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁﻥﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁنرﻭﺯ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﻤﻦ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﯼ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩ ...

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯیکه ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ 12 ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻩﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺞ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ، ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﺵ، ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺪﻫﺎ
ﺣﺠﺎﺝ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯼ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ...

ﻭ ﺍﮔﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ... ،

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻼﺩﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺃﺕ ﺭﺍ
ﻧﻤﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﮐﻨﺪ .
ﺷﻬﺎﺩﺗﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﻏﺮﯾﺐ

ﻭَﻻَ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮﺍْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺃَﻣْﻮَﺍﺗﺎً ﺑَﻞْ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀ ﻋِﻨﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ
ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥ

  • kalaghonlin
۱۲
دی

پاره - پاره می شود قلب زمین
زین تحجر زین جنایت بغض و کین  
باز هم بغض ابوسفیانیان
بر نمرها، زکزکی ها، حنجر قربانیان  
باز هم بد مستی قوم یهود
کربلا و یک طرف آل سعود  
باز هم شد شرحه - شرحه قلب دین
باز هم سنگین شده بغض زمین  
محفل عیش است و شیطان بزرگ
ساکت اما بت پرستان سترگ
دست بیعت می دهد شیطان پرست
باده می گیرند از شیطان پست  

  • kalaghonlin
۱۲
دی

[انا لله وانا الیه راجعون]
"مرگ بر آل سعود"
شیخ نمر النمر ؛رهبرمظلوم شیعیان عربستان به دست آل سعود اعدام شد!  • kalaghonlin
۰۵
دی

شده ام بی قرار ساندیس خور
دل و جانم نثار ساندیس خور
سی و اندیست مانده استکبار
در کف کار و بار ساندیس خور

در همه صحنه هاست او غیر از
صحنه ی چیز دار ساندیس خور
فتنه ها ، رنگ ها حریفش نیست
بر حوادث سوار ساندیس خور

  • kalaghonlin
۰۵
دی

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امروز کشور در شرایط خاصی است و انتخابات پیش رو انتخابات صف آرایی آقازاده‌ها در مقابل غیرآقازاده‌هاست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، مهرداد بذرپاش امروز در همایش جشن بزرگ ساندیس که به مناسبت 9 دی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم اقتصادی این دانشگاه برگزار شد، ضمن خاص دانستن شرایط فعلی کشور گفت: این انتخابات پیش رو انتخابات صف آرایی آقازاده ها در مقابل غیرآقازاده هاست.


  • kalaghonlin
۰۵
دی

ساندیس یک حس نوستالزیک داره،خیلی هامون هنوزمزه ساندیس های زنگ های تفریح مدارس کودکی مون زیر زبونه ووقتی یادش میفتیم یک لبخندمیشینه گوشه لبمون..

بعدها درعرصه سیاسی جماعت ساندیس خور،شدن جماعتی که همیشه پای ثابت دفاع ازآرمان ها وانقلاب بود وردیف اول راهپیمایی ها وحضور درصحنه های انقلابی..

بعدازقصه فتنه88بود که ازسوی رسانه های خارجی مردم بصیر9دی شدن جماعت ساندیس خور...

  • kalaghonlin
۰۱
دی

فردا امتحان دارم اما تنها کاری که دوست ندارم انجامش بدم درس خوندنه،

نه اینکه فکرکنین خیلی خوندم والان باخیال راحت فقط منتظر امتحان هستم،که اصلا اینجوری نیست که حتی برعکس دوست دارم بیاد وتموم بشه.

نمی دونم برای شماهم پیش اومدم یانه،اینکه باید کاری روانجام بدین اما به همه چیز فکر می کنین وبرای همه کاری وقت دارین جزء همون کار..

الانم که دارم این مطلب رو می نویسم درحال گشتن توی فضای تلگرام وصفحات اینترنتم واز سربیکاری درحال نوشتن این مطلب که الان دیگه حوصله همینکار روهم ندارم..

پس تابعد...

  • kalaghonlin
۲۸
آذر

میگویند: روزی بهلول را در قبرستان دیدند، او را گفتند ، در اینجا چه می کنی؟ بهلو ل در جواب گفت :  با جمعی نشسته ام که به من آزار نمیرساننمد ، حسادت نمی کنند ، دروغ نمی گویند ، طعنه نمیزنند ، خیانت نمی کنند، قضاوت نمی کنند ، مرا به یاد سرای آخرت می اندازند ، و  بالا تر از همه ی اینها ، اگر از پیششان بروم ، پشت سرم بد گویی نمی کنند .

  • kalaghonlin
۱۳
شهریور


"هوالقهار"

سلام یک مدته که به علت نداشتن اینترنت نمی تونم به روز باشم واین برای خودمم سخته،
تواین مدت خیلی اتفاقات افتادکه خوب ومناسب بود.
درجلسه قبل کلاس نشریه ای که توسط من وخانم قربانی تهیه شده بودبه جناب جوانشیر(استادکارگاه)تحویل داده شد،البته نمی دونم نظرشون راجع به کارومتن هاچی بود(حداقل درموردسرمقاله که بدونم کجاش بیشترایراد داشت وکلامیشه امیدی بهم داشت یانه).

ودرادامه جلسه نیزمباحث ستون نویسی وچاپ نشریه تمرینی دیگه هم مطرح وانجام شد.
اماخارج ازروال کلاس وکارگاه؛تشکل جامعه دانشگاه فردوسی کلاس هایی باعناوین"جریان شناسی سیاسی"؛"جریان شناسی فرهنگی"؛و"اصول نویسندگی درمطبوعات" روبرگزارکردن که من درکلاس های جریان شناسی اون شرکت می کنم وتاالان که مفیدبوده(حداقل به دردمن زیادخورد)؛امامتأسفانه جلسه آخرجریان شناسی فرهنگیم با جلسه اخرکارگاه کارآموزیم تداخل داره.
وطبیعتا اولویت باکارگاه نشریات می باشد.

  • kalaghonlin
۲۷
مرداد


 

"هوالقهار"
عنوان «آیا من هم شیعه هستم؟» به نظرم عنوان مناسب برای این متن میاد.
دیشب برحسب تصادف فیلمی دیدم که بعدازدیدینش به این سوال رسیدم.
فیلم راجع به مردی بود که به حقانیت شیعه ایمان آورده ومسلمان شده بود،مسلمانی که درراه ولایت علی بن ابی طالب(ع)سختی های زیادی کشیده واعتقادبه این خاندان بیشتر ازقبل شده است.
نکته این جالب این قصه کیش واعتقاد قبلیش بود،این مرد قبلا یک مولوی وهابی بود(به قول خودش جیزی نزدیک به1000نفر رو وهابی کرده بود) که به واسطه حسین بن علی(ع)به اسلام مشرف شد..سلمان حدادی
توصیه:به نظرمن تاآخرش بخونید..


  • kalaghonlin