kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

"هوالقهار"
هدف ازایجاداین وبلاگ ثبت آموزه هایم درکارگاه آموزشی نشریات وگذاشتن تمرین هایی هایی می باشدکه بنابه هردلیلی درکلاس ارائه نشده است.

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «بدون شرح» ثبت شده است

۲۲
مرداد


چراسکوت می کنید؟

چرا صدای ناله ها راپاسخی کوبنده نمی دهید؟؟
براستی نمی شوند ونمی بینید،درجایی_که دور نیست_مسلمانان رابه خاک وخون می کشند؟؟
صدای ناله های خاموش رانمی شونید؟انسان های مدفون درزیرآوار وبه خون تپیده را نمی بینید؟؟
اگرگوش شنوا وچشم بینا نداریدکه هیچ،انتظاری ازشمانیست!!!!

امااگرداریدکه چراسکوت کرده اید،چرادستی به دعا ومشتی به اعتراض برنمی دارید؟؟!!!
جرادرجای جای شهرتان نشانی ازغم نیست؟

جنایات غزه به حدی هولناک است که نه فقط دل مسلمانان که حتی دل مردمان آزاده وباوجدان رانیزبه دردمی آورد.
خدایا آزادی غزه رانزدیک کن ودل های مردم ومسلمین را نزدیک تر...

 

  • kalaghonlin
۲۲
مرداد

 

  • kalaghonlin